home


lezing 2 dec 2018

WELKOM!

Bij Suiren-Ji wordt Daruma-zen beoefend. Daruma-zen is de oudste school binnen het Japanse zenboeddhisme. Dit betekent dat er hoofdzakelijk Shikantaza (objectloze meditatie) en Shusokakan (met aandacht de ademhaling tellen) wordt beoefend. Naast de meditatie is er de gelegenheid om zich gaandeweg de Boeddhistische leer en ceremonies eigen te maken.

Dainichi Nonin is de grondlegger van de Daruma-zen, de vergeten oorsprong van de Japanse zen. De bloeiperiode van de Daruma-school was op het eind van de 12en aan het begin van de 13eeuw en had een breed publiek aan het begin van de Kamakura periode. Door de grote aanhang die de Daruma-school verwierf werd het impopulair onder het boeddhistische establishment en werd door de ‘nieuwe zenscholen’,  als een krachtige rivaal gezien,  in het bijzonder de Rinzai-, Soto-zen en Nichiren scholen. Dit leidde tot repressie die uiteindelijk een einde maakte aan de Daruma-school als een formele school. Maar zijn invloed is de basis voor al het Japanse zenboeddhisme en zijn cultuur. De Suiren-Ji tempel grijpt terug naar zijn oorsprong, opgevoed in de Soto-school zijn we tot de ontdekking gekomen dat onze wortels in de Daruma-shu liggen.

Suiren-Ji is in het leven geroepen uit de vraag om onderricht en beoefening in zenboeddhisme te verzorgen.

Suiren-Ji wordt door donaties in stand gehouden. Alleen voor een sesshin (retraite van een week) en de introductietraining Zenmeditatie wordt een vast bedrag gevraagd om in de kosten te voorzien. Het zencentrum drijft verder geheel op de inzet van vrijwilligers. Niemand van het bestuur of van de leraren ontvangt salaris of enige vergoeding.

Doelstelling

De doelstelling van Suiren-Ji is het Daruma-zenboeddhisme in zijn breedste vorm te verbreiden. In praktijk betekent dit het bewerkstelligen van een bewustzijnsverbreding. Je leert namelijk inzien waaraan afzonderlijke zaken hun bestaansrecht ontlenen. Hoe zou je kunnen leven zonder buitenwereld? Als je dit beseft, ontstaat als vanzelf een vreedzamer en tolerantere houding jegens de buitenwereld.

Vrijblijvendheid is het grootste goed binnen Suiren-Ji. Alle leermethodes binnen Suiren-Ji zijn bedoeld om tot inzicht te komen. Zo kan iedereen uit vrije wil besluiten welke verantwoordelijkheden hij of zij in de samenleving op zich wil nemen. Het beoefenen van deze blijvende vrijheid komt voort uit mededogen met alle levende wezens en het besef dat alles in het totale universum een eenheid is. Er worden geen taken of opdrachten opgelegd, wel wordt verwacht dat men zich houdt aan de omgangsvormen binnen Suiren-Ji.

Bestuur

Het bestuur is naast algemene bestuurlijke taken verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Marieke van Ommeren, voorzitter
  • Dennis Bosch, secretaris
  • Idzard de Jong, penningmeester

De leden van het bestuur zijn allen vrijwilligers.

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018

5064total visits,32visits today